Zhodnocení obtížnosti výkladového textu současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ

Libuše Hrabí

Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP v Olomouci

Souhrn

Článek obsahuje poznatky o vyhodnocení náročnosti textu 22 současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník základních škol. Analýzy výkladových textů byly prováděny metodou dle PRŮCHY. Z dosažených výsledků analýz vyplývá, že průměrné hodnoty celkové obtížnosti textů učebnic jednotlivých ročníků pozvolna stoupají v rozmezí od 29,65 bodu (učebnice pro 6. ročník ZŠ) do 34,31 bodu (učebnice pro 9. ročník ZŠ). Nejnižší obtížností se vyznačují nakladatelství SCIENTIA a SPN.

Klíčová slova

Učebnice přírodopisu, hodnocení obtížnosti textu, syntaktický faktor, sémantický faktor.

Summary

This article contains knowledge about evaluation of the text difficulties of 22 actual Czech biology textbooks for the sixth, seventh, eighth and ninth year of the primary education. Evaluation methods were realized according to PRŮCHA. Obtained results of text difficultes slowly increased from 29,65 points (textbooks for the sixth yeaer of the primary education) to 34,31 points (textbooks for the ninth year of the primary education). Textbooks of SCIENTIA publishing company and SPN publishing company achieved the lowest text difficulties

Key words

Biology textbooks, evaluation of the text difficulties, syntactic factor, semantic factor.

Úvod

Učebnice patří k nejstarším produktům lidské kultury a používaly se dávno před vynálezem knihtisku. Důkazem toho jsou archeologické nálezy po národech starověké Asýrie, Egypta, Babylonu nebo Číny. Jednalo se o písmo vyryté do hliněných destiček nebo o pergamenové svitky.

Po GUTENBERGOVĚ vynálezu knihtisku v 15. století došlo k velkému rozvoji i školních učebnic. Jedním ze zakladatelů teorie a tvorby moderních učebnic byl JAN AMOS KOMENSKÝ, jehož dílo je uznáváno zahraničními pedagogickými odborníky. Precizně vyjádřil požadavky na komunikativní vlastnosti učebnice, které jí umožňují fungovat jako didaktické médium. Kromě toho má učebnice další důležité vlastnosti uzpůsobené k jejím funkcím. Současná pedagogika je schopna tyto vlastnosti popsat a také ověřovat, zda si určitá učebnice patřičné vlastnosti zachovává. Proto se rozvinula velmi přitažlivá a důležitá disciplína - teorie a výzkum učení z textu. Na výzkumu učebnic se u nás výrazně podíleli PLUSKAL (1996), PRŮCHA(1984, 1987, 1997), WAHLA (1983), na Slovensku GAVORA (1986), v Německu NESTLER (1974), ve  Finsku AHLBERG (1991), v Itálii BIANCHI (1994).

Některé metody výzkumu učebnic jsem čtenářům tohoto časopisu přiblížila již dříve (HRABÍ 2002).

Je třeba zdůraznit, že v zahraničí se výzkum učebnic neustále rozvíjí a zabývají se jím specializovaná centra, avšak v naší zemi taková instituce chybí, což je nevýhodné, neboť vychází mnoho školních učebnic, o jejichž odborných parametrech víme málo.

Proto bylo cílem mého výzkumu a také tohoto příspěvku zhodnotit obtížnost výkladového textu našich současných učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník základních škol.

Materiál a metody

K hodnocení obtížnosti textu jednotlivých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník základních škol byly použity knihy všech našich současných nakladatelství: FORTUNA (1997, 1998, 1999), JINAN (1998, 2000, 2001), NOVÁ ŠKOLA (1998), PRODOS (1998, 1999, 2000), SCIENTIA (1997, 1998, 2000, 2001), SPN (1998, 1999). Přesné citace jsou uvedeny v kapitole Literatura.

Učebnice nakladatelství NOVÁ ŠKOLA bylo možné analyzovat jen pro výuku v 6. a 7. ročníku základní školy, neboť knihy pro výuku v 8. a 9. ročníku nevyšly.

Při hodnocení obtížnosti textů byla použita metoda dle PRŮCHY (1984). Pomocí této metody bylo zjištěno dvanáct charakteristik míry obtížnosti analyzovaných textů, k nimž náleží také koeficienty hustoty odborné informace (i) a (h).

Z každé učebnice bylo vybráno 5 vzorků po nejméně 200 slovech () souvislého textu.

Jednotlivé zdroje obtížnosti, jejich symboly, definice a způsoby výpočtu jsou následně uvedeny:

T – celková obtížnost výkladového textu; T = Ts + Tp (body),

Ts – stupeň syntaktické obtížnosti textu (syntaktický faktor); (body),

– průměrná délka věty (v počtu slov),

– průměrná délka větných úseků (syntaktická složitost věty),

Tp – stupeň pojmové obtížnosti výkladového textu (sémantický faktor); (body),

,

- proporce sloves (%),

- proporce substantivních pojmů (%),

- proporce běžných pojmů (%),

- proporce odborných pojmů (%),

- proporce faktografických pojmů (%),

- koeficient hustoty odborné informace (proporce odborných a faktografických pojmů v celkové sumě slov) (%),

- koeficient hustoty odborné informace (proporce odborných a faktografických pojmů v celkové sumě pojmů) (%),

Všechny tyto vypočtené charakteristiky pro učebnice 6. až 9. ročníku ZŠ jsem publikovala v tomto časopisu – č. 1, č. 3, č. 4 v roce 2002. Následně byla vypočtena průměrná hodnota celkové obtížnosti textů učebnic pro jednotlivé ročníky, průměrná hodnota stupně syntaktické obtížnosti textů pro jednotlivé ročníky a také průměrná hodnota stupně pojmové obtížnosti. Kromě toho byly vypočteny hlavní statistické ukazatele.

K těmto výpočtům bylo použito následujících symbolů a vzorců:

x– naměřená hodnota,

– aritmetický průměr,

n– počet naměřených hodnot,

n-1– počet stupňů volnosti,

– střední chyba ,

– aritmetický průměr,

– směrodatná odchylka,

– střední chyba aritmetického průměru,

– variační koeficient (%),

Výsledky

Výsledky vypočtených průměrných hodnot celkové obtížnosti výkladových textů 22 současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník základních škol jsou shrnuty v tab.1. Jsou zde také uvedeny hodnoty základních statistických ukazatelů. V grafu 1 je znázorněna průměrná hodnota proporce syntaktického a sémantického faktoru k celkové průměrné hodnotě obtížnosti výkladových textů učebnic v jednotlivých ročnících.

Z údajů v tabulce 1 je zřejmé, že průměrná hodnota celkové obtížnosti textů učebnic pro 6. ročník dosahuje 29,65 bodu. Ve vyšších ročnících se pozvolna obtížnost textů učebnic zvyšuje. V 7. ročníku to je 31, 81 bodu, v 8. ročníku 33,97 bodu a v 9. ročníku 34,31 bodu. Pozvolné zvyšování obtížnosti učebnic je v souladu s věkovou a mentální vyspělostí žáků. Průměrný rozdíl mezi učebnicemi pro 6. až 9. ročník činí pouze zhruba 5 bodů. V rámci jednotlivých ročníků je rozdílná variabilita mezi jednotlivými nakladatelstvími. Nejvyrovnanější je celková obtížnost v souboru učebnic pro 8. ročník, kde variační koeficient dosahuje pouze přes 4 % a naopak nejvyšší rozdíly v obtížnosti se ukazují u učebnic pro 6. ročník.

Průměrná hodnota syntaktického faktoru se pohybuje v rozmezí od 8,04 bodu do 10,55 bodu. Variační koeficient je nejnižší u učebnic pro 9. ročník – 8,4 %, což ukazuje na vyrovnanost délky vět a počtu slov v jednotlivých učebnicích tohoto ročníku.

Průměrná hodnota sémantického faktoru se pohybuje v rozmezí od 21,26 bodu do 24,60 bodu. Variační koeficient dosahuje poměrně vysokých hodnot, s výjimkou učebnic pro 8. ročník. Tato skutečnost ukazuje na rozlišnost pojmové zatíženosti v rámci učiva 6. 7. a 9. ročníku.

V grafu 1 je znázorněna průměrná hodnota celkové obtížnosti učebnic jednotlivých ročníků a také proporce syntaktického a sémantického faktoru.

Průměrná hodnota maximálního rozdílu celkové obtížnosti mezi učebnicemi jednotlivých ročníků činí 4,66 bodu. Nejnižší rozdíly mezi průměrnými hodnotami syntaktického a sémantického faktoru byly zaznamenány u knih 6. ročníku, což činilo 12,87 bodu. Obecně lze konstatovat, že výkyvy mezi průměrnými hodnotami syntaktického a sémantického faktoru jsou mezi jednotlivými ročníky obdobné.

Závěr

Z celkového hodnocení průměrných hodnot obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník základní školy metodou dle PRŮCHY (1984) vyplývá, že celkový trend náročnosti učebnic se zvyšuje v souvislosti s věkovou kategorií žáků a rozdíly v obtížnosti výkladového textu mezi jednotlivými ročníky jsou nízké a činí zhruba 1,5 bodu. Podle analýz tabulek s hodnotami obtížnosti výkladových textů současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ (publikovaných v e-Pedagogiu 2002) je zřejmé, že nejnižší obtížností se vyznačují nakladatelství SCIENTIA a SPN.

Literatura

Adresa

RNDr. Libuše Hrabí, Ph.D.
Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP
Purkrabská 2
771 40 Olomouc

Tab. 1.

Obtížnost výkladových textů současných českých učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ

  6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
celková obtížnost 29,65 31,81 33,97 34,31
1,79 1,47 0,65 1,91
s 4,39 3,61 1,44 4,28
v 14,81 11,34 4,25 12,46
syntaktický faktor 8,39 8,04 9,97 10,55
0,68 0,63 0,78 0,40
s 1,67 1,53 1,75 0,89
v 19,85 19,08 17,54 8,40
sémantický faktor 21,26 23,77 24,00 23,76
2,01 1,79 1,02 1,88
s 4,93 4,39 2,27 4,20
v 23,20 18,45 9,46 17,69

Graf 1.

Podíl syntaktického (Ts) a sémantického faktoru (Tp) na celkové obtížnosti výkladových textů (T) učebnic přírodopisu pro 6. až 9. ročník ZŠ