Recenze textu: Vádemékum autora odborné a vědecké práce
(se zaměřením na práce pedagogické)

Kamil Kopecký

katedra českého jazyka a literatury, PdF UP v Olomouci

Vladimír Spousta et. al. - Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické)

Vádemekum autora - jakási “kapesní příručka”, kterou by autor – vědec měl mít neustále při sobě – vzniklo v autorském kolektivu Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pod vedením doc. Vladimíra Spousty. Jak autoři uvádějí, text publikace je určen všem vědychtivých autorům, kteří se chtějí poučit a nechat si poradit, především však studentům humanitních, společenskovědních oborů (filologům, pedagogům, sociologům, historikům ...).

V úvodních kapitolách vádemekum popisuje etické aspekty odborné a vědecké práce a vypichuje základní principy, uplatňované při výstavbě vlastní odborné práce – princip objektivnosti a pravdivosti vědecké práce, princip osobní poctivosti a čestnosti, princip originality – původnosti, princip zásadovosti a nekompromisnosti, sebekritičnosti, názorové tolerantnosti a skromnosti, stejně jako etické postoje autora vědecké práce v době informační exploze.

Další kapitoly obsahují stručnou charakteristiku pramenných a literárních zdrojů informací, ke kterým patří primární a sekundární dokumenty (bibliografie, recenze, rešerše, referátové časopisy a review). Autoři vhodným způsobem assemblovali seznam českých (i zahraničních) pedagogických časopisů, orientovaných na pedagogiku, či didakticky orientovaná periodika.

Podstatný celek tvoří i pasáže, věnované informačnímu zázemí autora odborné práce a práci s odbornou literaturou. Skvělým počinem autorů je přesné vymezení bibliografických citací, ty jsou v knize rozděleny na citace monografických publikací, seriálových publikací, částí monografických publikací, citace příspěvku do monografické publikace (sborníku) a citace článku v seriálových publikacích. Autoři zde dále vysvětlují základní dovednosti, týkající se techniky vědeckého čtení, tvorby excerpt, práce s kartotékou, konspektem apod.

Při tvorbě odborné a vědecké práce je třeba zamyslet se i nad názvem a strukturou díla. Vladimír Spousta definuje základní požadavky na název práce – výstižnost, terminologická přesnost, jasnost, jednoznačnost a úspornost (stručnost). Chceme-li vytvořit co nejvhodnější název, měli bychom využít několika základních kroků algoritmu - který nám umožní odfiltrovat redundantní informace a zachytit vykrystalizované jádro pojmenování – jsou to: registrace všech informací, segregace nejméně vhodných formulací a selekce z těch variant názvu, které vyhovují již zmíněným požadavkům. Autoři v knize uvádí na vhodném příkladu postupné “hledání” nejvhodnějšího názvu, přechod od víceméně brainstormingové analogizace k obsahově a formálně dokonalému výrazu.

Prof. Josef Maňák se pak soustřeďuje na problematiku prezentace výsledků výzkumného šetření. Ve svém textu popisuje výzkumný postup, tvorbu hypotéz a proměnných, zabývá se i zpracováním výsledků zkoumání, měření pedagogických jevů apod.

Následující pasáže jsou zaměřeny na literární zpracování práce a na jazyková úskalí odborného vědeckého textu. Mezi jazyková úskalí, která pronásledují mladé autory, patří např. pravopis cizích slov, tvary podstatných jmen a sloves, interpunkce ve větě jednoduché a souvětí, problémy představují i nástrahy stylistické.

Závěrečné pasáže vádeméka jsou orientovány na typografickou úpravu odborné a vědecké práce, stejně jako na formální úpravu práce diplomové, disertační, habilitační, bakalářské a závěrečné.

Vadémékum je vynikající příručkou, kterou využijí zejména mladí autoří, kteří pořebují mít po ruce všechny formální i obsahové náležitosti, související s tvorbou odborných vědeckých publikací. V této souvislosti bych rád upozornil na existenci obdobné publikace, zaměřené víceméně stejným směrem. Je jí kniha doc. D. Holoušové a kol. : Jak psát diplomové a závěrečné práce, která vyšla v 2. přepracovaném vydaní ve Vydavatelství UP 2000.

Mgr. Kamil Kopecký
DSP Pedagogika se zaměřením na ČJL
katedra českého jazyka a literatury, PdF UP Olomouc
Spousta, V. a kol. Vádemekum autora odborné vědecké práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 157 s. ISBN 80-210-2387-2