Recenze na publikaci Grafomotorika pro děti předškolního věku

Pavlína Chvatalová

Katedra speciální pedagogiky PdF UP

LOOSEOVÁ, A.C., PIEKERTOVÁ, N., DIENEROVÁ, G. Grafomotorika pro děti předškolního věku.Cvičení pro děti ve věku od 4 do 8 let. Praha: Portál, 2001. 166 s. ISBN 80-7178-540-7.

Předpokladem úspěšného zvládnutí všech složek, které se na procesu psaní podílejí, je jejich cílený rozvoj. Autorky publikace si stanovily za cíl sestavit knihu, jejíž obsah by podporoval vytváření dovednosti psaní ze všech možných hledisek.

Publikace je členěna do tří stěžejních částí. Teoretickou základnu, z níž bychom při rozvoji grafomotoriky dítěte předškolního věku a při práci s touto knihou měli vycházet, tvoří kapitola s výstižným názvem “Základy”. V první kapitole této části je čtenář podrobně seznámen se strukturou podpůrné koncepce, kterou autorky předkládají. Jak uvádějí, jejich záměrem bylo především představit praktickou metodu, vedoucí k intenzivní, dlouhotrvající, a tím i úspěšné podpoře, protože se používá soustavně, je orientovaná na dítě a nevyvolává stres. Návrhy, jak lze co nejúčelněji v praxi jednotlivé části publikace využívat, jsou popsány jasně a přehledně, přičemž autorky samy vybízejí ke kreativitě a ponechávají prostor pro vlastní nápadité přístupy rodičů, pedagogů i samotných dětí. Druhá kapitola obsahuje shrnutí základních poznatků z vývojové psychologie. Závěrečná kapitola první části se zaměřuje na grafomotorický vývoj, jsou zde uvedeny možnosti efektivního pedagogického pozorování a jeho následného vyhodnocení, k čemuž slouží i navržené ukázkové testovací protokoly. Za každou kapitolou je zařazen seznam doporučené literatury, který byl redakcí, vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční publikaci, rozšířen o další zajímavé tituly z naší knižní nabídky. Tato první část kromě toho obsahuje také množství ilustrativních fotografií a nákresů. Je jen škoda, že se nejedná o snímky barevné, některé objekty a situace zachycené na černobílých fotografiích jsou proto bohužel méně zřetelné.

Druhou část publikace tvoří dvacet Příběhů Franty Nosáče a jeho přátel. Jejich smyslem je navodit atmosféru a motivovat děti k praktickým činnostem. Autorky navrhují, aby se s příběhy pracovalo v širších souvislostech, je také možné vycházet z vlastních prožitků dětí. Jde tedy o intenzivnější práci s obsahy jednotlivých příběhů než jejich pouhé předčítání. Ježek Franta Nosáč je jiný než ostatní ježci v okolí “…Franta neví, proč se proti té ošklivé věci na jeho tváři nedá nic dělat. Sám sebe i svých rodičů se stále ptá:”Proč nevypadám stejně jako všichni ostatní ježci? Proč jsem tak ošklivý?Ale rodiče neznají odpověď. Franta Nosáč se moc zlobí a vlastně vůbec neví, na koho nebo na co. Nejraději by usnul a už se neprobudil.” Autorky zde velmi citlivě zpracovávají téma dítěte, které je nějakým způsobem znevýhodněno.

Poslední, třetí část, přináší čtyřicet průpravných grafomotorických cvičení vycházejících z příběhů zvířátek. Pedagog zde najde informace o hlavních významech podpůrných prvků, jednotlivá cvičení jsou v různé míře zaměřena na rozvoj jemné motoriky, hmatově-kinestetického vnímání, sluchového, zrakového a vestibulárního vnímání. Za inspirativní považuji zejména náměty práce s přírodními materiály, které jsou i přes svou snadnou dostupnost v pedagogické praxi méně využívané. Na úplný závěr je vložen slovníček pojmů.

Na tuto metodickou příručku navazuje publikace Pracovní listy – Grafomotorika pro děti předškolního věku, která slouží k nácviku jednotlivých prvků písma (čar, kruhů, obloučků, atd.). Děti tak mohou hravou formou, znovu v návaznosti na zmíněné příběhy, získat potřebné dovednosti. Autorky zdůrazňují, že každá činnost, kterou dítě provádí, by měla být funkční a dítě by mělo dostatečně pochopit její smysl.

Zakončím-li slovy římského spisovatele “Má se číst mnoho, nikoliv mnohé.” – Plinius, pak je možné konstatovat, že recenzovaná publikace nepatří k “mnohému”, co se na našem knižním trhu objevuje, ba naopak, je odlišná svou ucelenou koncepcí a neotřelými praktickými nápady. Lze ji doporučit všem, kteří se nějakým způsobem na rozvoji grafomotoriky dětí předškolního věku podílejí.