Druhé rozšířené a doplněné vydání monografie prof. Štefana Švece

Danuše Nezvalová, Ján Stoffa

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

[Švec, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike (s anglicko-slovenským slovníkom termínov s definíciami a s registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov). 2. rozš. a dopl. vyd. Bratislava : IRIS, 2002. 302 s. ISBN 80-89018-31-9].

S odstupem více než pěti roků se ke čtenářům dostává druhé, rozšířené a doplněné vydání díla významného slovenského pedagoga Š. Švece, profesora Univerzity Komenského v Bratislavě. Tato práce představuje ojedinělou publikaci z oblasti pojmosloví a terminologie pedagogiky a andragogiky. Autor v této monografii shrnuje a zobecňuje výsledky svého mnohaletého studia pojmosloví a terminologie pedagogických věd. Předložil tak nový a netradiční výklad základních pojmů pedagogiky a andragogiky. Navrhuje nové definice a klasifikace těchto pojmů v kontextu systémových struktur. Objasňuje pedagogické a andragogické pojmy v nových souvislostech z hlediska současného stavu teoretického poznání. Předkládá netradiční strukturální kontextovou analýzu pojmů, která je založena na metodologickém postulátu komplexnosti, komplementárnosti a taxonomičnosti. Jeho přístup se vyznačuje vícerozměrným a vícevrstevným chápáním jevů, což umožňuje jejich zobecnění a zároveň specifikaci, ale také vyžaduje konstrukci modelů systémových struktur. Systémový přístup prolíná celým dílem a umožňuje chápání pojmů v kontextu jejich celostního systému. Tímto přístupem se autorovi podařilo překonat tradiční dualismus výchovy a vzdělávání.

Monografii doplňuje Anglicko-slovenský slovník pedagogických andragogických pojmů s jejich definicemi a odkazy na příbuzné pojmy. Cenné je i to, že k mnohým cizím přijatým pojmům přidává i ryze slovenské rovnocenné ekvivalenty.

Monografie je rozčleněna do sedmi kapitol. První kapitola má teoretický charakter a zabývá se systémovou strukturou základních pojmů. Druhá kapitola se zaměřuje na edukační učení se (autor v práci používá mnoho pojmů se základem eduk-) a učení jako komplementární pojmy. Třetí kapitola věnuje pozornost charakteristice pojmů učení a učení se, principům řízení vyučovacího procesu a různorodosti a komplexnosti řízeného učení se. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na problematiku výuky, zejména na filosofické, empirické, terminologické a taxonomické přístupy k jejímu zkoumání. Neopomíjí ani různorodosti tohoto pojmu a shrnující systémové pojetí výuky.

Pátá kapitola se zabývá vzděláváním, výchovou a výcvikem jako doménami učení, samoučení, výuky a edukace. Nechybí v ní celoživotní rozměr uvedených procesů, ideál výuky a modely struktur základních pojmů. Výchovu jako edukaci a agogii prezentuje šestá kapitola. Autor zde řeší teoretické pojetí edukace a mnohoznačnost pojmu výchova ve slovenštině. Závěrečný článek této kapitoly pojednává o poznávání a přetváření edukačních systémů. Předmětem zkoumání sedmé kapitoly je edukace, socializace a rozvoj osobnosti edukantů.

V závěru první části autor zdůrazňuje, že základní pedagogické a andragogické pojmy a principy jsou pojaty v širších kontextech než v tradiční didaktice a teorii výchovy. Poukazuje na to, že k nejvyšším hodnotám patří nejen vzdělávání a vzdělanost, ale též výchova a vychovanost. Na konci této části uvádí přehled grafických modelů.

Druhou část monografie představuje anglicko-slovenský slovník pedagogických a andragogických pojmů, realizovaný na bázi pojmů excerpovaných z anglické vědecké pedagogické literatury. Slovník je zaměřený zejména na obecné pedagogické a andragogické pojmy týkající se systémů vzdělávání a jejich cílů, organizačních struktur, obsahu výuky aj. Hesla slovníku jsou řazena abecedně, přičemž definovaný anglický termín i jeho slovenský ekvivalent jsou polygraficky zvýrazněny. Ke každému zařazenému pojmu je uveden slovenský ekvivalent a jeho definice. Uplatňují se i odkazová hesla, která propojují hesla slovníku navzájem nebo i s textem první části. Významným doplňkem slovníku je rejstřík slovensko-anglických ekvivalentů příslušných pojmů.

Hlavní text práce doplňuje úvod, předmluva k druhému vydání, anglické, německé a ruské resumé a rozsáhlý seznam bibliografických odkazů, mezi nimiž jsou přiměřeně zastoupeny i české práce. Recenzenty této monografie jsou přední čeští pedagogové prof. dr. J. Kotásek, CSc., a prof. dr. J. Mareš, CSc.

Posuzované dílo se vyznačuje vysokou vědeckou a odbornou úrovní zpracování, což svědčí o nevšední erudici autora v dané oblasti. Podává nejen vědeckou analýzu mnoha pojmoslovných a terminologických problémů, ale také upozorňuje na terminologické nedostatky současné praxe a naznačuje další možnosti vědeckého badání.

Vysoká kvalita monografie umožňuje její doporučení všem odborníkům v různých oblastech edukace, editorům, redaktorům a překladatelům publikací s edukačním zaměřením. Nesporně užitečnou bude pro studenty, učitele a všechny pracovníky oborů pedagogika a andragogika. Přesností definic jednotlivých pojmů autor touto monografií výrazně přispívá k rozvoji pedagogiky a andragogiky jako vědních disciplín.