Kompetence ředitele školy

Danuše Nezvalová

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Anotace

Pojem kompetence hraje v poslední době důležitou roli jak v teorii dalšího vzdělávání ředitelů školy, tak i v oblasti školské praxe. V článku je objasněn pojem kompetence a jsou uvedeny přístupy ke klasifikaci kompetencí včetně jednoduchého návrhu klasifikace. Jednotlivé kompetence jsou upřesněny soubory dovedností, kterými by měl disponovat ředitel školy.

Klíčová slova

Kompetence, kompetence řídící, sebeřídící a personální, standardy ředitele školy.

Summary

Recently competency plays very important role in the theory of in-service training of the school leaders as well as in the practice of the schools. In the article the concept of competency is defined and the approaches to the classification of the competencies are described. The simple classification is designed. Each competence is specified with the clusters of skills that headteachers have at their disposal.

Key words

Competence, managerial competency, self-managing competency, personal competency, headteacher´s standards.

Pedagogické kompetence

Pojem pedagogická kompetence má v poslední době důležitou roli v teorii dalšího vzdělávání učitelů a řídících pracovníků, stejně jako v teorii pregraduální přípravy učitelů. Tento pojem není v zahraniční a naší literatuře pojmem novým. Náleží k pojmům v současné době hodně diskutovaným, zejména u nás v souvislosti s připravovanou reformou přípravného vzdělávání (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice) a kariérním růstem pedagogických pracovníků. Klasickou studií v zahraniční literatuře v oblasti kompetence je práce E. Erauta (1994). V naší literatuře se touto problematikou zabývají Siňor a Slavík (1993) a V. Švec (1999). Ve vztahu k řediteli školy lze jeho kompetenci chápat jako oblasti jeho rozvíjených souborů dovedností, které mu umožní efektivně řídit školu s uplatněním jeho profesionálního myšlení a jednání (Nezvalová, 2001).

Š. Švec (2002) definuje kompetenci jako komplexní demonstrovanou schopnost jednotlivce vykonávat specifické úlohy, potřebné na uspokojivé splnění speciálních požadavků při výkonu odborných pracovních funkcí a jiných hlavních mimopracovních aktivit a sociálních rolí. Zahrnuje také praktické znalosti, dovednosti, postoje a ostatní kvality osobnosti. J. Vašutová (2001) ve výstupu projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR zaměřeného na učitele jako profesní skupinu usiluje o to, "aby kompetence byly považovány za cílovou kategorii profesionalizace učitele a za výkonovou charakteristiku učitelské profese, která je zjistitelná/měřitelná v profesním výkonu (profesním chování učitelů)" (Vašutová J., 2001, s. 23).

Dalším krokem je snaha o klasifikaci pedagogických kompetencí. V literatuře lze najít různé přístupy ke klasifikaci. V poslední době nejčastějším východiskem pro klasifikování pedagogických kompetencí jsou požadavky, které na pedagogické pracovníky bude klást změněná funkce školy. Většina klasifikací je zaměřena na učitele a nikoliv na ředitele jako specifickou profesní skupinu. Nicméně lze považovat za účelné alespoň tyto klasifikace naznačit a uvést odkazy na naši literaturu. K poměrně účelným klasifikacím náleží klasifikace holandských autorů (Koetsier, C. P., Wubbels, T., Korthagen, F., 1996). Rozlišují tři základní skupiny kompetencí:

V naší literatuře lze nalézt třídění kompetencí učitele v pracech V. Spilkové (1997), V. Švece (1999), Z. Heluse (MŠMT 1999) a E. Walterové (2001). Vzhledem k našim potřebám navrhujeme na základě studia literatury a dříve publikovaných prací (Nezvalová, D., 1998, 1999) následující klasifikaci kompetencí ředitele školy:

 

Kompetence řídící

Hlavní způsobilosti:

 1. Realizovat školskou politiku:
  1. Rozvíjet cíle školské politiky;
  2. Vymezovat poslání a vizi školy;
  3. Rozvíjet vztahy mezi školou a sociálními partnery;
  4. Vytvářet pozitivní vztahy s komunitou a rodiči.
 2. Řídit vzdělávání žáků:
  1. Efektivně řídit výuku na škole;
  2. Podporovat účinně výuku;
  3. Zavádět nové prostředky, formy a metody podporující výuku;
  4. Vytvářet pozitivní výukové klima;
  5. Reagovat na potřeby žáků;
  6. Zavádět moderní výukové technologie;
  7. Monitorovat a hodnotit výuku a vzdělávací programy.
 3. Řídit lidské zdroje:
  1. Zajistit efektivní práci všech zúčastněných;
  2. Monitorovat práci a intervenovat průběžně v případě potřeby;
  3. Zajišťovat odpovídající profesionalitu a včas intervenovat;
  4. Zajistit prostředí, podporující práci učitelského sboru a včas intervenovat;
  5. Rozvíjet práci týmů;
  6. Plánovat a hodnotit práci týmů i jednotlivců;
  7. Rozvíjet práci každého jednotlivce;
  8. Dobře rozhodovat a dokázat změnit strategii na základě zpětné vazby;
  9. Monitorovat průběžně svou činnost;
  10. Vytvářet a podporovat pozitivní pracovní vztahy.
 4. Řídit materiální zdroje
  1. Efektivně alokovat materiální a finanční zdroje;
  2. Monitorovat a kontrolovat použití zdrojů.
 5. Řídit informační zdroje
  1. Vyhledávat a vyhodnocovat informace;
  2. Využívat informace k řešení problémů a přijetí rozhodnutí;
  3. Využívat IT.

 

Kompetence sebeřídící (Řídit svůj profesionální rozvoj)

Hlavní způsobilosti:

 1. Rozvíjet sebe sama s cílem zvýšení kvality své práce:
  1. Orientovat se v nových poznatcích;
  2. Sledovat odbornou literaturu;
  3. Rozvíjet své řídící dovednosti;
  4. Zúčastňovat se dalšího vzdělávání;
  5. Pečovat o svůj profesionální růst;
  6. Provádět své pravidelné sebehodnocení;
  7. Reflektovat své aktivity.
 2. Podílet se na týmové práci:
  1. Podílet se na implementaci změn ve škole;
  2. Efektivně pracovat ve svém týmu;
  3. Spolupracovat s ostatními učiteli;
  4. Inovovat své vědomosti a dovednosti v rámci týmu.

 

Kompetence personální (osobní/osobnostní)

Hlavní způsobilosti:

 1. Plánovat dosažení optimálních výsledků:
  1. Prokazovat své schopnosti;
  2. Vymezit priority;
  3. Dovést řešit problémy.
 2. Vést ostatní k dosažení optimálních výsledků:
  1. Prokazovat citlivost k problémům ostatních;
  2. Navazovat kontakty s ostatními;
  3. Získávat souhlas ostatních;
  4. Prezentovat se pozitivně ostatním.
 3. Řídit sebe k dosahování optimálních výsledků:
  1. Prokazovat sebedůvěru a schopnost se kontrolovat;
  2. Zvládat emoce a stres;
  3. Schopnost osobnostního rozvoje.
 4. Využívat intelektu k optimalizaci výsledků:
  1. Schopnost vyhledávání a strukturování informací;
  2. Identifikovat a aplikovat koncepty a teorie;
  3. Schopnost přijímat rozhodnutí a odpovědnost.

Kompetence by měly být východiskem pro vymezení profesního standardu jako normativní kategorie. Standardy pro ředitele škol popisují vědomosti, porozumění, dovednosti a vlastnosti, které odpovídají klíčovým oblastem vedení. Definují odborné znalosti a jsou navrženy tak, aby sloužily jako základ pro plánování profesního rozvoje jak učitelů aspirujících na ředitelskou pozici, tak i ředitelů v praxi. Více zkušení ředitelé budou mít zajisté odlišné potřeby vzhledem k nově přijatým kolegům. Od všech ředitelů se očekává, že budou realizovat řízení a vedení, které je nezbytné k zajištění vysoké kvality vyučování a učení, povede k neustálému zdokonalování školy a zlepšení výsledků dosahovaných žáky. Východiskem k standardům, uvedeným v příloze, jsou Národní standardy pro ředitele (1998), vydané TTA v Anglii. Standardy jsou členěny do pěti částí:

Tyto standardy umožňují těm, kteří aspirují na pozici ředitele, zjistit, jaký výkon se od nich očekává. Usnadňují také výběr kandidátů na ředitelské posty. Kladou velký důraz na kompetence vedoucího pracovníka. Mohou být východiskem pro přípravu ředitelů škol a pro koncipování jejich dalšího vzdělávání. Dále také kladou velký důraz na hodnocení dovedností a schopností v kontextu rozvoje a zlepšení kvality školy. Profesní standard může být propojen s hodnocením ředitelů. Představuje základní kritéria pro hodnocení kvality ředitele školy.

Literatura

 1. ERAUT, M. Developing Professional Knowledge and Competence. London : Falmer Press, 1994.
 2. KOETSIER, C.P., WUBBELS, T., KORTHAGEN, F. Partnership and Cooperation between the Teacher Education Institute and the Schools: A precondition for structured learning from practice in school-based programmes. Paper presented at the ATEE Conference. Glasgow, 1996.
 3. Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice. Praha : MŠMT, 1999.
 4. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. 2. verze. [online]. Praha : MŠMT, 2000. [cit. 09.11.2000]. Dostupné na World Wide Web: http://www.msmt.cz.
 5. National Standards for Headteachers. London : Teacher Training Agency, 1998.
 6. NEZVALOVÁ, D. Některé trendy pregraduální přípravy učitelů. Olomouc : Vydavatelství UP, 2001.
 7. SLAVÍK, J., SIŇOR, S. Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 43, 1993, č. 2, s. 155-164.
 8. SPILKOVÁ, V. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1997.
 9. ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. 2. vyd. Bratislava : IRIS, 2002.
 10. ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno : Paido, 1999.
 11. Učitel-vůdčí aktér proměny školy. In: Výzva pro deset miliónů. [online]. Praha : MŠMT, 1999. [cit. 03.10. 2000]. Dostupné na World Wide Web: http://www.10milionu.cz/studie/7_studie.html.
 12. VAŠUTOVÁ, J. Kvalifikační předpoklady pro nové role učitelů. In: WALTEROVÁ, E. (ed) Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. 1. díl, s. 19-46.
 13. WALTEROVÁ, E. (ed) Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. 1. a 2. díl.

Příloha

Standardy ředitele školy

 1. Základní cíle ředitele

  Ředitel je vedoucí profesionál ve škole. Ve spolupráci s ostatními pracovníky školy ředitel poskytuje vizi, vedení a koncepci školy a zajišťuje, že škola je řízena tak, aby byly splněny její cíle. Ředitel také hledá podporu širší komunity pro školu, přičemž vytváří a rozvíjí kontakty např. s jinými školami, školskými úřady a institucemi, poskytujícími další vzdělání, zaměstnavateli, úřady práce a jinými organizacemi. Ředitel je zodpovědný za vytváření produktivního vyučovacího prostředí, za každodenní řízení, organizaci a administraci školy.

 2. Klíčové dovednosti vedoucího pracovníka

  Dovednosti vedoucího pracovníka vedou k efektivním výsledkům ve:

  a) škole, kde:

  b) žáci, kteří

  c) učitelé, kteří

  d) rodiče, kteří

  e) členové rady školy, kteří

 3. Profesionální vědomosti a porozumění

  K odpovědnému a efektivnímu řízení a vedení potřebují ředitelé specifické vědomosti a dovednosti, které budou přirozeně vyžadovat časem změny, proto budou pravidelně revidovány. Následující oblasti vědomostí a porozumění jsou relevantní pro všechny školy, ačkoliv některé aspekty bude zapotřebí odlišně interpretovat podle typu a velikosti školy. Odborné znalosti ředitele jsou demonstrovány schopností aplikovat tyto vědomosti a porozumění v každé z klíčových oblastí vedení.

  Ředitelé by měli znát a porozumět :

  1. co vytváří kvalitu vzdělávání, charakteristiky efektivní školy, strategie pro růst žákových úspěchů a podporu rozvoje jeho duchovních, morálních a kulturních hodnot a dobrého chování;
  2. strategie efektivního vyučování a učení;
  3. aplikace informačních technologií ve výuce a řízení;
  4. využití dat a informací pro formulování cílů pro dosažení zlepšení žákových výsledků;
  5. požadavky a modely kurikula a jeho hodnocení;
  6. efektivní vyučovací metody a metody hodnocení, včetně využití informačních technologií;
  7. politické, ekonomické, sociální, náboženské a technologické podmínky, které mají vliv na strategické a operační plánování;
  8. styly vedení a jejich účinnost v odlišných kontextech školy;
  9. řízení, včetně pracovního zákona, legislativy, personálních a vnějších vztahů, financí, změny;
  10. národní vzdělávací politika, role a funkce národních institucí;
  11. současná struktura školství a její důležitost pro klíčové otázky řízení;
  12. informační a metodické materiály národních institucí a asociací;
  13. řízení na národní, místní a školní úrovni;
  14. význam inspekce a výzkumu pro rozvoj školy;
  15. strategie pro vyučování o povinnostech, odpovědnosti, možnostech a právech občana;
  16. strategie pro vyučování o etnických a kulturních diversitách;

 4. Dovednosti a vlastnosti

  Následující dovednosti a vlastnosti jsou podstatné. Očekává se, že ředitel je schopen je aplikovat jednotlivě a v kombinaci s ostatními klíčovými oblastmi vedení.

  1. Dovednosti vedení – schopnost vést a řídit lidi, aby pracovali na společných cílech

   Ředitelé by měli být schopni užívat odpovídající styly vedení v různých situacích, aby dokázali:

   1. vytvořit souhlas všech zúčastněných s jasnou vizí instituce;
   2. iniciovat a řídit změnu;
   3. stanovit priority, plán a organizaci;
   4. řídit a koordinovat práci jiných;
   5. budovat, podporovat a pracovat s vysoce výkonným týmem;
   6. pracovat jako část týmu;
   7. rozdělit odpovědnosti, delegovat úkoly a sledovat, jak jsou plněny;
   8. motivovat a inspirovat žáky, učitelský sbor, rodiče a širokou veřejnost;
   9. hledat radu a podporu pokud je to potřebné;
   10. jednat citlivě s lidmi a řešit konflikty.
   11. mít všeobecná důvěryhodnost a schopnost ovlivnit ostatní;
   12. poskytovat profesionální vedení práce ostatních;
   13. být schopen využít závěrů inspekce a výzkumných zjištění;
   14. aplikovat dobré zkušenosti z jiných sektorů a organizací.

  2. Rozhodovací dovednosti – schopnost pozorovat, řešit problémy a činit rozhodnutí

   Ředitelé by měli být schopni:

   1. činit rozhodnutí na základě analýzy, interpretace a porozumění relevantních dat a informací;
   2. myslet kreativně, řešit problémy a identifikovat příležitosti;
   3. demonstrovat dobré posouzení a správné rozhodnutí.

  3. Komunikativní dovednosti

   Ředitelé by měli být schopni:

   1. komunikovat efektivně;
   2. vyjednávat a konzultovat efektivně;
   3. ovládat komunikační systémy;
   4. řídit jednání efektivně;
   5. rozvíjet kontakty a efektivně je využívat.

  4. Sebeřízení – schopnost plánovat čas efektivně a uplatňovat dobré sebeřízení

   Ředitelé by měli být schopni:

   1. stanovit priority a efektivně řídit svůj čas;
   2. pracovat pod tlakem a termínovaně;
   3. dosáhnout úspěšných profesionálních cílů;
   4. mít zodpovědnost za svůj profesionální rozvoj;

  5. Vlastnosti

   Ředitelé by měli disponovat vlastnostmi úspěšných a výkonných učitelů v kontextu s jejich řídící rolí, včetně:

   1. personálního přínosu;
   2. energie, ráznosti, vytrvalosti;
   3. důvěryhodnosti;
   4. enthusiasmu;
   5. intelektuální dovednosti;
   6. spolehlivosti a integrity;
   7. konsensu.

 5. Klíčové oblasti vedení

  Úkoly vedení a řízení školy jsou stanoveny pro každou z klíčových oblastí vedení:

  1. Strategické řízení a rozvoj školy;
  2. Vyučování a učení;
  3. Vedení a řízení sboru;
  4. Efektivní využívání učitelského sboru a materiálních zdrojů;
  5. Odpovědnost.

  1. Strategické řízení a rozvoj školy

   Ředitelé, ve spolupráci s radou školy, rozvíjejí strategický plán školy, analyzují a plánují budoucí potřeby školy a další rozvoj v místním, národním a mezinárodním kontextu.

   Ředitelé:

   1. vedou tým svým příkladem, poskytují motivaci a inspiraci;
   2. vytvářejí kulturu školy a poskytují vizi, která zajistí efektivní vyučování a úspěšné učení žáků, zabezpečují souhlas rodičů a širší komunity s vizí školy;
   3. vytvářejí a implementují strategický plán školy v souladu s finančními prostředky;
    strategický plán identifikuje priority a cíle, které zajišťují, co největší úspěšnost žáků a rostoucí efektivitu učitelovy práce a vedou k neustálému rozvoji školy;
   4. zajišťují, že se všichni podílejí na dosažení dlouhodobých a krátkodobých cílů;
   5. zajišťují, že řízení, financování, organizace a administrace školy podporují vizi školy a její cíle;
   6. zajišťují, že koncepce a praxe školy respektuje národní, místní a školní statistické údaje a výsledky výzkumů;
   7. monitorují, hodnotí a podávají zprávy o efektech koncepce, priorit a cílů školy v praxi.

  2. Vyučování a učení

   Ředitelé, ve spolupráci s ostatními pracovníky školy, zajišťují efektivní vyučování ve škole, monitorují a hodnotí kvalitu vyučování a dosažené výsledky žáků a vymezují cíle pro jejich zlepšení:

   1. zajišťují klima školy, které podporuje kvalitní výuku a co nejlepší výsledky žáků, dobré chování a disciplinu žáků, která umožňuje dosažení těchto výsledků;
   2. určují, řídí a implementují kurikulum a jeho hodnocení;
   3. zajišťují, že zlepšení ve funkční gramotnosti a informační technologii jsou prioritní cíle pro všechny žáky, včetně žáků se speciálními potřebami;
   4. zajišťují odpovídající poradenství, které je dostupné žákům;
   5. zajišťují, že žáci rozvíjejí své studijní dovednosti, aby se učili efektivněji a s rostoucí samostatností;
   6. monitorují a hodnotí kvalitu vzdělávání;
   7. vytvářejí a podporují pozitivní strategie pro rozvoj dobrých vztahů mezi minoritami;
   8. rozvíjejí efektivní vztahy s komunitou a ostatními sociálními partnery;
   9. vytvářejí a zvládají spolupráci s rodiči k podpoře a zlepšení výsledků žáků a jejich osobnostního rozvoje.

  3. Vedení a řízení sboru

   Ředitelé vedou, motivují, podporují a řídí sbor, aby zabezpečili jeho rozvoj:

   1. maximalizují příspěvek sboru k zvýšení kvality vzdělávání a zajišťují konstruktivní pracovní vztahy mezi učitelským sborem a žáky;
   2. plánují, podporují a hodnotí práci skupin, týmů a jednotlivců, zabezpečují delegování úkolů a rozdělení odpovědností;
   3. implementují vhodné styly vedení;
   4. motivují a umožňují sboru uskutečňovat jeho role prostřednictvím vysoké kvality dalšího vzdělávání, koncipovaného na základě vzdělávacích potřeb;
   5. řídí profesionální rozvoj sboru, podporují a koordinují opatření vedoucí k vysoké kvalitě profesionálního rozvoje metodami jako je např. koučing; využívají i jiné instituce např. vysoké školy, školské úřady a asociace;
   6. chápou očekávání jiných, včetně vedoucích předmětů a zajišťují, že začínající učitelé jsou adekvátně vzděláváni, monitorováni, odporováni a hodnoceni v souladu se standardy pro kvalifikaci učitelů a kariérní růst;
   7. jsou motivováni a takto motivují i sbor;
   8. zajišťují, že profesionální povinnosti jsou plněny tak, jak je specifikováno v pracovním řádu pro učitele a ředitele.

  4. Úspěšný a účinný rozvoj učitelského sboru a materiálních zdrojů

   Ředitelé využívají lidských a materiálních zdrojů úspěšně a účinně tak, aby splnili specifické cíle v souladu se strategickým plánem školy:

   1. spolupracují s radou školy a staršími kolegy tak, aby dosáhli co nejlepších výsledků;
   2. spolupracují se staršími kolegy, aby účinně rozvíjeli sbor a zlepšili kvalitu poskytovaného vzdělání;
   3. vymezují priority pro výdaje, využití finančních zdrojů a zajišťují efektivní administraci a kontrolu;
   4. řídí a organizují služby efektivně, aby zajistili potřeby kurikula a zdravotní a bezpečnostní předpisy;
   5. řídí, monitorují a vyhodnocují kvalitativně a kvantitativně dosažené výsledky a využívají všech dostupných zdrojů k zajištění zlepšení kvality vzdělávání a zlepšení žákovských výsledků.

  5. Odpovědnost

   Ředitelé jsou odpovědni za úspěšnost a účinnost radě školy a ostatním, včetně žáků, rodičů, místním zaměstnavatelům a místní komunitě:

   1. poskytují informace, objektivní radu a podporu radě školy, aby umožnili docílit její zodpovědnosti za efektivní vyučování a učení a zlepšení výsledků školy;
   2. vytvářejí a rozvíjejí organizaci, ve které sbor chápe, že je odpovědný za úspěch školy;
   3. umožňují všem zúčastněným plnit odpovědně jejich role;
   4. zajišťují, že rodiče i žáci jsou velmi dobře informováni o kurikulu, jeho dosažení a rozvoji, možnostech jejich přispění pro dosažení cílů školy a jejich zlepšení.